Program je osmišljen  tako da  vaspitači,  učitelji,  nastavnici  i stručni saradnici    razvijaju  kompetencije u oblasti komunikacije,  kao i  kreativnost    i  karijeru,  kroz iskustveno učenje    i negovanje  sposobnosti, vrlina i vrednosti.
Autorka Tamara Vlahović je ocenila da je realizacija seminara  tokom  školske 2018/2019. godine bila veoma uspešna –  obuku je pohađalo  182 učesnika iz 20 osnovnih  i  srednjih škola  i  16 predškolskih ustanova. Više od  ovih  brojki o uspešnosti govore promene nastale kod polaznika nakon primene naučenog.

Praćenje
Primena  stečenih  znanja i veština  u praksi  praćena je u ličnoj elektronskoj komunikaciji realizatora i polaznika i kroz odgovore polaznika na pitanja iz upitnika koje su popunjavali na kraju obuke i nakon primene naučenog.
Tokom obuke na fejsbuk stranici zatvorenog tipa „Časovi razumevanja i radosti“ polaznici su dobijali podršku realizatora za primenu znanja i veština stečenih tokom pohađanja dvodnevnog programa, kao i za njihov dalji razvoj. Takođe , tu su iznosilii svoje primere iz prakse.

Efekti obuke
Nekoliko je oblasti u kojima su vidljivi efekti obuke: u ličnom životu, u radu sa kolegama i radu sa đacima i njihovim roditeljima.
Promene    nastale kod pojedinaca na ličnom nivou su: napuštanje zone konfora, preuzimanje lične odgovornosti, poboljšanje veština komunikacije i lakše rešavanje nesporazuma. Primena tehnike postavljanja  i postizanja  kratkoročnih i dugoročnih ciljeva, u ličnom i profesionalnom životu,  dovela  je do funkcionalnijeg planiranja i upravljanja vremenom.  Tako je, na primer,  Ljiljana Matijašević, vaspitač,    inspirisana obukom,    pokazala kreativnost u  pisanju  zbirke  pesama  „Pokreni se“.

U oblasti saradnje sa kolegama polaznici, posebno zaposleni u predškolskim ustanovama i školama u kojima je seminar realizovan za grupe iz tih ustanova,  istakli su da su uspostavili u kolektivu atmosferu međusobnog poverenja i osećanja sigurnosti i da je to dovelo do boljeg timskog planiranja vaspitno-obrazovnog procesa, kao i do efikasnijeg rada timova za samovrednovanje i razvojno planiranje.  Učesnici obuke su  podstakli  i  profesionalni razvoj  kolega  prenoseći imsvoja iskustva  kroz razgovore i  radionice.

Vaspitači su stvarali i održavali pozitivnu socijalnu klimu u vaspitnoj grupi, primenjivali su individualni pristupu radu sa decom svih uzrasta i svojim delanjem povećali motivaciju kod dece za aktivnošću. Podržavali    su  inicijative dece i negovali njihovu slobodu u izražavanju misli i osećanja, pomagali deci da prepoznaju svoje potrebe i izraze ih na adekvatan način. Učitelji i nastavnici su deci  pružali  više    mogućnosti  da izgrađuju  svoje  vrednosti i podržavajuća uverenja.

Razlike u mišljenjima i probleme u praksi  u radu sa roditeljima,  polaznici  su  koristili  kao prilike za učenje i uspostavljanje odnosa sa roditeljima i drugim članovima porodice  dece,  zasnivanog  na  međusobnom  razumevanju, poverenju  i saradnji.

Razumevanje i radost
Ocena je polaznika i realizatora da je obuka doprinela boljoj komunikaciji sa decom, roditeljima i kolektivom i donela veće međusobno razumevanje i osećanje radosti svakom pojedincu.

Pozivamo vas da nam se pridružite u školskoj 2019/2020. godini , jer svi zaslužuju razumevanje i radost.

Tamara Vlahović