Akreditovani programi NLP učenja

Osnovni nivo – NLP Basic

Dvodnevni seminar na kome se možete upoznati sa osnovnim temama iz oblasti NLP-a i dobiti informacije o individualnom načinu rada sa trenerom.

Praksa – NLP Practicioner

Prvi nivo edukacije na kojoj se uče sve veštine i osnovni modeli i metode NLP-a primenljivi u ličnom razvoju i profesionalnom životu. Po standardu International Association of NLP – IANP, ova edukacija traje 130 sati tokom 18 dana, uz 15 sati supervizije jednog od sertifikovanih NLP Mastera ili NLP Trenera. Sertifikacija sledi nakon uspešno položenog pismenog i praktičnog testa, kao i prezentacije postignutih promena u praksi.

Majstorstvo  – NLP Master

Na ovom nivou se produbljuje sadržaj naučen na NLP Practicioner nivou. Uče se novi modeli i metode i polaznici razvijaju veštine kojima menjaju ograničavajuća uverenja i sliku o sebi, tako da odgovaraju njihovom stilu života i željama. Po standardu IANP edukacija obuhvata 130 sati tokom 18 dana, plus 15 sati supervizije, a sertifikat dolazi nakom položenog testa i prezentacije master projekta.

Trening za trenera – NLP Trener

Uslov za ovo usavršavanje su prethodna dva sertifikata i dve godine primene NLP-a od početka edukcije. Polaznici uče prezentacione tehnike i razvijaju liderske sposobnosti. kroz 130 sati treninga tokom 18 dana i 15 sati supervizije. Sertifikat dobijaju nakon položenog testa i dve prezentacije postignuća.

Koučing akademija – NLP Coach

Za ovaj program uslov su dva sertifikata i dve godine primene NLP-a od početka edukcije. Obuka podrazumeva određeni broj sati treninga, prakse i supervizije. Sadrže i usvajanje stava kouča, kreiranje preduslova za proces koučinga i koučing odnosa. Usavršavanje se zaokružuje sveobuhvatnim završnim radom u kome budući kouč prikazuje teme u vezi sa konceptom koučinga i dokumentuje uspešnu praksu.

Facebook